ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ШКОЛА

Рада Каранац, саветник за развојно планирање, Школска управа у Чачку, Чачак
Др Жељко М. Папић, директор, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Чачак

Резиме: Седам година након започињања стратешког планирања у школама у Републици Србији, путем школског развојног планирања, на узорку од 30 школа извршена је анализа резултата процеса и приказан је начин интегрисања акционих планова који настају као продукт самовредновања рада школа. Радом је приказан начин функционисања тимова и актива који успешно повезују све актере школског живота око заједничке визије и на тај начин организује ИНСЕТ систем образовања у школи. Анализирани су начини информисања интересних група и вођење евиденције о раду. Предложене су процедуре рада и заједничке сарадње стручних актива за развојно планирање, тимова за самовредновање и тимова за заштиту ученика од насиља.

Преузми цео документ

 

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ЕКСПЕРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

НА ПРИМЕРУ ШКОЛА У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

Марко Селаковић, Агенција за планирање, менаџмент и едукацију „Стратком“ Београд
Рада Каранац, Школска управа Чачак
Др Жељко М. Папић, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак

Резиме: Континуираним самовредновањем рада и праксе и проналажењем начина да се унапреди квалитет наставе, школе као експертске организације стратешки планирају сопствени развој. Процесом стратешког планирања, школе прузимају иницијативу и одговорност за свој развој и успешно повезују све учеснике школског живота око заједничке визије. На овакав начин се у школама организује ИНСЕТ систем образовања  (Ин-сервис Едуцатион фор Теацхерс).
Овај рад представља резултат анализе самовредновања кључних области у петнаест основних и средњих школа у Моравичком округу. Приказују се начини израде и примена стратешких планова  школа кроз процес имплементације акционих планова самовредновања у школске развојне планове. У интегрисаном процесу мења се и идеја и пракса учења. Ствара се потреба за отвореношћу и сталном спремношћу за усвајањем и применом нових знања, вештина и способности, током целог живота.

Преузми цео документ

 

УЛОГА И ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

У УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА ШКОЛА

Марко Селаковић,  директор, Агенција СтратЦом
Др Жељко М. Папић,  доцент, Технички факултет у Чачку

Резиме: Континуирано унапређење образовног система и његово усаглашавање са савременим тенденцијама у настави неизоставно налаже и унапређења у систему менаџмента школа, које су основни носиоци образовне функције. Циљ рада је сагледавање нивоа и начина примене информационих технологија у управљању школама, са посебним освртом на њихову примену у осигурању квалитета управљања процесима који се одвијају у школи. Анализиран је узорак од 40 средњих стручних школа са подручја Републике Србије, кроз анкетирање директора и сумирање примера примене информационих технологија. Препознато је да степен примене информационих технологија у управљању школама веома варира, од потпуног некоришћења до свакодневне примене на велики број процеса. Такође, идентификоване су могућности за даље институционално унапређење осигурања квалитета у менаџменту школа кроз употребу савремених информационих технологија. Уочена је корелација између степена развијености школа и њихове адаптабилности у погледу прилагођавања образовне понуде потребама тржишта са нивоом примене информационих технологија у управљању школама. У склопу закључака рада, сагледане су и потребе директора школа за даљим стручним оспособљавањем за примену информационих технологија у управљању образовним институцијама и иновирању образовне понуде.
Преузми цео документ

 

ОЧУВАЊЕ И НАДОГРАДЊА ОРГАНИЗАЦИЈСКОГ ЗНАЊА

У УПРАВЉАЊУ СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Марко Селаковић, СтратЦом
Рада Каранац, Министарство просвете Републике Србије – Школска управа Чачак

Резиме: Континуирано унапређење образовног система Републике Србије и његово усаглашавање са европским тенденцијама налаже унапређења у систему менаџмента школа, као основних носилаца образовне функције. Један од кључних механизама осигурања квалитета у управљању школом јесте успостављање система очувања и надоградње организацијског знања. Овај аспект је посебно значајан, имајући у виду специфичности средњег стручног образовања, пре свега у погледу великог броја процеса који се свакодневно одвијају. Циљ рада је сагледавање нивоа и начина примене механизама за очување и даљу надоградњу организацијског знања у управљању средњим стручним школама, са посебним освртом на њихову примену у осигурању континуитета и квалитета управљања процесима у школи. Анализиран је узорак од 35 средњих стручних школа из Републике Србије, анкетирањем директора и сумирањем примера очувања и надоградње организацијског знања у школама. Препознато је да школе у највећој мери не примењују додатне механизме за очување организацијског знања, осим законом предвиђених. Идентификоване су могућности за унапређење очувања и надоградње организацијског знања кроз успостављање одговарајућих процедура у управљању школама. У склопу закључака рада, сагледани су институционализовани механизми за очување организацијског знања у средњим стручним школама у Републици Србији и предложене су мере које могу резултирати унапређењем механизама за надоградњу организацијског знања неопходног за управљање кључним процесима школе.
Кључне речи: ОРГАНИЗАЦИЈСКО ЗНАЊЕ /МЕНАЏМЕНТ /ОБРАЗОВАЊЕ

 

facebook banner

Број прегледа чланака
1157643