ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

ОБЛИКОВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПОНУДЕ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

КРОЗ ПРИМЕНУ КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ

Марко Селаковић, СтратЦом
Др Жељко М. Папић, Технички факултет, Чачак

Резиме: Један од кључних аспеката примене концепта управљања знањем лежи у креирању и обликовању понуде производа. Специфичност средњег стручног образовања огледа се у чињеници да, упркос постојању компетиције сличне тржишној приликом уписа ученика, креирање адекватне образовне понуде представља апсолутни предуслов конкурентности школе. Циљ рада је сагледавање примене управљања знањем у креирању и имплементацији нових образовних профила у средњим стручним школама у Републици Србији, уз компарацију управљања знањем у развоју образовне понуде школа са управљањем знањем у развоју нових тржишно оријентисаних производа у привреди. Анализирани су концепти развоја 7 нових-огледних образовних профила у 35 средњих стручних школа, кроз анализу уписа, анкетирање предметних наставника, директора школа и представника привреде. Такође, анализиране су и промене у уписној политици школа и степен повећања њихове конкурентности и атрактивности у периоду 2005-2009. Идентификовано је да је управљање знањем од круцијалног значаја за адекватно планирање уписне политике и обликовање образовне понуде школа, као и да школе које системски користе управљање знањем показују знатно виши ниво адаптабилности у односу на друге школе. У склопу закључака рада, сагледани су механизми за даље проширење примене управљања знањем и предложена примена развојних решења из привреде у обликовању образовне понуде средњих стручних школа у Републици Србији.
Кључне речи: УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ /МЕНАЏМЕНТ /ОБРАЗОВАЊЕ

 

ИНСЕТ ПРИСТУП УНАПРЕЂИВАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ДЕЛОВАЊА НАСТАВНИКА

ЗА ПРИМЕНУ   ИТ

Рада Каранац,  Школска управа у Чачку
Др Жељко М. Папић,  директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку
Др Радислав Вуловић,  доцент Технички факултет у Чачку

Резиме: Промене у области науке и технологије, изискују модернизацију образовно-васпитног система. Усвајање информационих технологија и специфичност захтева које намећу у данашњем друштву, „друштву знања“, условили су потребу за прилагођавањем образовног система иновацијама, а самим тим и наставника, који преузимају нове и одговорне улоге и задатке. Професионални развој запослених у образовању, је процес који се односи на стално унапређивање знања, вештина и способности наставника и на развијање наставничких компетенција. Потреба за професионалним развојем произилази и из развоја научно-технолошких достигнућа. Стручно усавршавање представља најразноврснији део образовног система, и последњих година се у континуитету остварује путем различитих организационих облика, у оквиру ИНСЕТ -а, који представља иновирање стечених знања и вештина и  унапређивање праксе.

У раду су на основу садржаја програма стручног усавршавања, анализирани акредитовани програми који су понуђени Каталогом програма стручног усавршавања запослених у образовању, од првог „Пилот“ Каталога за школску 2002/2003. год, до Каталога за школску 2008/09. годину. Дат је преглед програма стручног усавршавања, који су базирани на примени ИТ.
Посебна пажња је посвећена спремности наставника, да путем укључивања и оспособљавања кроз програме стручног усавршавања у наставном процесу, употребљавају Интернет (образовни портали, базе података, мултимедијалне презентације).

Преузми цео документ

 

УЧИТЕЉИ У СИСТЕМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Др Жељко М. Папић, Рада Каранац

Стално стручно усавршавање, води учитеље ка професионалном развоју и на тај начин у  данашњем друштву, „друштву знања“, учитељи преузимају нове и одговорне улоге.

Професионални развој учитеља, подразумева повећање учитељеве свесности о томе шта, како и на који начин може да унапреди у васпитно образовном процесу.

У раду говориму о систему стручног усавршавање уз рад, ИНСЕНТ-у система образовања (Ин-сервис Едуцатион фор Теацхерс), који претставља иновирање стечених знања, усавршавање вештина, унапређење праксе и континуиран професионални развој учитеља. Бавимо се анализом понуђених облика стручног усавршавања и дајемо преглед потреба учитеља за перманентним развојем.

Преузми цео документ

 

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У СЛУЖБИ ИНСЕТ-а

Жељко М. Папић, Рада Каранац

Резиме: Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања у школама и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског живота. Даје подршку професионалном развоју наставника који се у школама остварује путем различитих организационих облика Ин – сервиса. Квалитет наставника се одређује помоћу професионалних компетенција које се у Републици Србији дефинишу кроз појам стандарда занимања наставника. Кључне речи: образовање, ИНСЕТ развојно планирање, стандард занимања наставника, стандард ученичких постигнућа, наставник, ученик.

Преузми цео документ 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ДЕЛОВАЊА

НАСТАВНИКА И ОДНОС ПРЕМА ИНОВАЦИЈАМА

Пројекат Регионалног центра за професионални развој у Чачку

Циљ пројекта - анализа стања у школама; - развој акционо-истраживачког приступа организованом институционалном професионалном развоју наставника; - повезивање наставника, сарадница и РЦЧ, промовисање активности и потенцијала РЦЧ у усмеравању и подстицању иновирања наставног процеса и професионалног развоја наставника.
Преузми цео документ

 

facebook banner

Број прегледа чланака
1157487