ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ЕКСПЕРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

НА ПРИМЕРУ ШКОЛА У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

Марко Селаковић, Агенција за планирање, менаџмент и едукацију „Стратком“ Београд
Рада Каранац, Школска управа Чачак
Др Жељко М. Папић, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак

Резиме: Континуираним самовредновањем рада и праксе и проналажењем начина да се унапреди квалитет наставе, школе као експертске организације стратешки планирају сопствени развој. Процесом стратешког планирања, школе прузимају иницијативу и одговорност за свој развој и успешно повезују све учеснике школског живота око заједничке визије. На овакав начин се у школама организује ИНСЕТ систем образовања  (Ин-сервис Едуцатион фор Теацхерс).
Овај рад представља резултат анализе самовредновања кључних области у петнаест основних и средњих школа у Моравичком округу. Приказују се начини израде и примена стратешких планова  школа кроз процес имплементације акционих планова самовредновања у школске развојне планове. У интегрисаном процесу мења се и идеја и пракса учења. Ствара се потреба за отвореношћу и сталном спремношћу за усвајањем и применом нових знања, вештина и способности, током целог живота.

Преузми цео документ

 

УЛОГА И ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

У УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА ШКОЛА

Марко Селаковић,  директор, Агенција СтратЦом
Др Жељко М. Папић,  доцент, Технички факултет у Чачку

Резиме: Континуирано унапређење образовног система и његово усаглашавање са савременим тенденцијама у настави неизоставно налаже и унапређења у систему менаџмента школа, које су основни носиоци образовне функције. Циљ рада је сагледавање нивоа и начина примене информационих технологија у управљању школама, са посебним освртом на њихову примену у осигурању квалитета управљања процесима који се одвијају у школи. Анализиран је узорак од 40 средњих стручних школа са подручја Републике Србије, кроз анкетирање директора и сумирање примера примене информационих технологија. Препознато је да степен примене информационих технологија у управљању школама веома варира, од потпуног некоришћења до свакодневне примене на велики број процеса. Такође, идентификоване су могућности за даље институционално унапређење осигурања квалитета у менаџменту школа кроз употребу савремених информационих технологија. Уочена је корелација између степена развијености школа и њихове адаптабилности у погледу прилагођавања образовне понуде потребама тржишта са нивоом примене информационих технологија у управљању школама. У склопу закључака рада, сагледане су и потребе директора школа за даљим стручним оспособљавањем за примену информационих технологија у управљању образовним институцијама и иновирању образовне понуде.
Преузми цео документ

 

ОЧУВАЊЕ И НАДОГРАДЊА ОРГАНИЗАЦИЈСКОГ ЗНАЊА

У УПРАВЉАЊУ СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Марко Селаковић, СтратЦом
Рада Каранац, Министарство просвете Републике Србије – Школска управа Чачак

Резиме: Континуирано унапређење образовног система Републике Србије и његово усаглашавање са европским тенденцијама налаже унапређења у систему менаџмента школа, као основних носилаца образовне функције. Један од кључних механизама осигурања квалитета у управљању школом јесте успостављање система очувања и надоградње организацијског знања. Овај аспект је посебно значајан, имајући у виду специфичности средњег стручног образовања, пре свега у погледу великог броја процеса који се свакодневно одвијају. Циљ рада је сагледавање нивоа и начина примене механизама за очување и даљу надоградњу организацијског знања у управљању средњим стручним школама, са посебним освртом на њихову примену у осигурању континуитета и квалитета управљања процесима у школи. Анализиран је узорак од 35 средњих стручних школа из Републике Србије, анкетирањем директора и сумирањем примера очувања и надоградње организацијског знања у школама. Препознато је да школе у највећој мери не примењују додатне механизме за очување организацијског знања, осим законом предвиђених. Идентификоване су могућности за унапређење очувања и надоградње организацијског знања кроз успостављање одговарајућих процедура у управљању школама. У склопу закључака рада, сагледани су институционализовани механизми за очување организацијског знања у средњим стручним школама у Републици Србији и предложене су мере које могу резултирати унапређењем механизама за надоградњу организацијског знања неопходног за управљање кључним процесима школе.
Кључне речи: ОРГАНИЗАЦИЈСКО ЗНАЊЕ /МЕНАЏМЕНТ /ОБРАЗОВАЊЕ

 

ОБЛИКОВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПОНУДЕ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

КРОЗ ПРИМЕНУ КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ

Марко Селаковић, СтратЦом
Др Жељко М. Папић, Технички факултет, Чачак

Резиме: Један од кључних аспеката примене концепта управљања знањем лежи у креирању и обликовању понуде производа. Специфичност средњег стручног образовања огледа се у чињеници да, упркос постојању компетиције сличне тржишној приликом уписа ученика, креирање адекватне образовне понуде представља апсолутни предуслов конкурентности школе. Циљ рада је сагледавање примене управљања знањем у креирању и имплементацији нових образовних профила у средњим стручним школама у Републици Србији, уз компарацију управљања знањем у развоју образовне понуде школа са управљањем знањем у развоју нових тржишно оријентисаних производа у привреди. Анализирани су концепти развоја 7 нових-огледних образовних профила у 35 средњих стручних школа, кроз анализу уписа, анкетирање предметних наставника, директора школа и представника привреде. Такође, анализиране су и промене у уписној политици школа и степен повећања њихове конкурентности и атрактивности у периоду 2005-2009. Идентификовано је да је управљање знањем од круцијалног значаја за адекватно планирање уписне политике и обликовање образовне понуде школа, као и да школе које системски користе управљање знањем показују знатно виши ниво адаптабилности у односу на друге школе. У склопу закључака рада, сагледани су механизми за даље проширење примене управљања знањем и предложена примена развојних решења из привреде у обликовању образовне понуде средњих стручних школа у Републици Србији.
Кључне речи: УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ /МЕНАЏМЕНТ /ОБРАЗОВАЊЕ

 

ИНСЕТ ПРИСТУП УНАПРЕЂИВАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ДЕЛОВАЊА НАСТАВНИКА

ЗА ПРИМЕНУ   ИТ

Рада Каранац,  Школска управа у Чачку
Др Жељко М. Папић,  директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку
Др Радислав Вуловић,  доцент Технички факултет у Чачку

Резиме: Промене у области науке и технологије, изискују модернизацију образовно-васпитног система. Усвајање информационих технологија и специфичност захтева које намећу у данашњем друштву, „друштву знања“, условили су потребу за прилагођавањем образовног система иновацијама, а самим тим и наставника, који преузимају нове и одговорне улоге и задатке. Професионални развој запослених у образовању, је процес који се односи на стално унапређивање знања, вештина и способности наставника и на развијање наставничких компетенција. Потреба за професионалним развојем произилази и из развоја научно-технолошких достигнућа. Стручно усавршавање представља најразноврснији део образовног система, и последњих година се у континуитету остварује путем различитих организационих облика, у оквиру ИНСЕТ -а, који представља иновирање стечених знања и вештина и  унапређивање праксе.

У раду су на основу садржаја програма стручног усавршавања, анализирани акредитовани програми који су понуђени Каталогом програма стручног усавршавања запослених у образовању, од првог „Пилот“ Каталога за школску 2002/2003. год, до Каталога за школску 2008/09. годину. Дат је преглед програма стручног усавршавања, који су базирани на примени ИТ.
Посебна пажња је посвећена спремности наставника, да путем укључивања и оспособљавања кроз програме стручног усавршавања у наставном процесу, употребљавају Интернет (образовни портали, базе података, мултимедијалне презентације).

Преузми цео документ

 

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2217074