ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

STRATEŠKO PLANIRANjE RAZVOJA ŠKOLA

Rada Karanac, savetnik za razvojno planiranje, Školska uprava u Čačku, Čačak
Dr Željko M. Papić, direktor, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, Čačak

Rezime: Sedam godina nakon započinjanja strateškog planiranja u školama u Republici Srbiji, putem školskog razvojnog planiranja, na uzorku od 30 škola izvršena je analiza rezultata procesa i prikazan je način integrisanja akcionih planova koji nastaju kao produkt samovrednovanja rada škola. Radom je prikazan način funkcionisanja timova i aktiva koji uspešno povezuju sve aktere školskog života oko zajedničke vizije i na taj način organizuje INSET sistem obrazovanja u školi. Analizirani su načini informisanja interesnih grupa i vođenje evidencije o radu. Predložene su procedure rada i zajedničke saradnje stručnih aktiva za razvojno planiranje, timova za samovrednovanje i timova za zaštitu učenika od nasilja.

Preuzmi ceo dokument

STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA EKSPERTSKIH ORGANIZACIJA

NA PRIMERU ŠKOLA U MORAVIČKOM OKRUGU

Marko Selaković, Agencija za planiranje, menadžment i edukaciju „Stratkom“ Beograd
Rada Karanac, Školska uprava Čačak
Dr Željko M. Papić, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak

Rezime: Kontinuiranim samovrednovanjem rada i prakse i pronalaženjem načina da se unapredi kvalitet nastave, škole kao ekspertske organizacije strateški planiraju sopstveni razvoj. Procesom strateškog planiranja, škole pruzimaju inicijativu i odgovornost za svoj razvoj i uspešno povezuju sve učesnike školskog života oko zajedničke vizije. Na ovakav način se u školama organizuje INSET sistem obrazovanja  (In-servis Education for Teachers).
Ovaj rad predstavlja rezultat analize samovrednovanja ključnih oblasti u petnaest osnovnih i srednjih škola u Moravičkom okrugu. Prikazuju se načini izrade i primena strateških planova  škola kroz proces implementacije akcionih planova samovrednovanja u školske razvojne planove. U integrisanom procesu menja se i ideja i praksa učenja. Stvara se potreba za otvorenošću i stalnom spremnošću za usvajanjem i primenom novih znanja, veština i sposobnosti, tokom celog života.

Preuzmi ceo dokument

ULOGA I PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

U USPOSTAVLJANJU SISTEMA SAVREMENOG MENADŽMENTA ŠKOLA

Marko Selaković,  direktor, Agencija StratCom
Dr Željko M. Papić,  docent, Tehnički fakultet u Čačku

Rezime: Kontinuirano unapređenje obrazovnog sistema i njegovo usaglašavanje sa savremenim tendencijama u nastavi neizostavno nalaže i unapređenja u sistemu menadžmenta škola, koje su osnovni nosioci obrazovne funkcije. Cilj rada je sagledavanje nivoa i načina primene informacionih tehnologija u upravljanju školama, sa posebnim osvrtom na njihovu primenu u osiguranju kvaliteta upravljanja procesima koji se odvijaju u školi. Analiziran je uzorak od 40 srednjih stručnih škola sa područja Republike Srbije, kroz anketiranje direktora i sumiranje primera primene informacionih tehnologija. Prepoznato je da stepen primene informacionih tehnologija u upravljanju školama veoma varira, od potpunog nekorišćenja do svakodnevne primene na veliki broj procesa. Takođe, identifikovane su mogućnosti za dalje institucionalno unapređenje osiguranja kvaliteta u menadžmentu škola kroz upotrebu savremenih informacionih tehnologija. Uočena je korelacija između stepena razvijenosti škola i njihove adaptabilnosti u pogledu prilagođavanja obrazovne ponude potrebama tržišta sa nivoom primene informacionih tehnologija u upravljanju školama. U sklopu zaključaka rada, sagledane su i potrebe direktora škola za daljim stručnim osposobljavanjem za primenu informacionih tehnologija u upravljanju obrazovnim institucijama i inoviranju obrazovne ponude.
Preuzmi ceo dokument

OČUVANJE I NADOGRADNJA ORGANIZACIJSKOG ZNANJA

U UPRAVLJANJU SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA U REPUBLICI SRBIJI

Marko Selaković, StratCom
Rada Karanac, Ministarstvo prosvete Republike Srbije – Školska uprava Čačak

Rezime: Kontinuirano unapređenje obrazovnog sistema Republike Srbije i njegovo usaglašavanje sa evropskim tendencijama nalaže unapređenja u sistemu menadžmenta škola, kao osnovnih nosilaca obrazovne funkcije. Jedan od ključnih mehanizama osiguranja kvaliteta u upravljanju školom jeste uspostavljanje sistema očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja. Ovaj aspekt je posebno značajan, imajući u vidu specifičnosti srednjeg stručnog obrazovanja, pre svega u pogledu velikog broja procesa koji se svakodnevno odvijaju. Cilj rada je sagledavanje nivoa i načina primene mehanizama za očuvanje i dalju nadogradnju organizacijskog znanja u upravljanju srednjim stručnim školama, sa posebnim osvrtom na njihovu primenu u osiguranju kontinuiteta i kvaliteta upravljanja procesima u školi. Analiziran je uzorak od 35 srednjih stručnih škola iz Republike Srbije, anketiranjem direktora i sumiranjem primera očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja u školama. Prepoznato je da škole u najvećoj meri ne primenjuju dodatne mehanizme za očuvanje organizacijskog znanja, osim zakonom predviđenih. Identifikovane su mogućnosti za unapređenje očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja kroz uspostavljanje odgovarajućih procedura u upravljanju školama. U sklopu zaključaka rada, sagledani su institucionalizovani mehanizmi za očuvanje organizacijskog znanja u srednjim stručnim školama u Republici Srbiji i predložene su mere koje mogu rezultirati unapređenjem mehanizama za nadogradnju organizacijskog znanja neophodnog za upravljanje ključnim procesima škole.
Ključne reči: ORGANIZACIJSKO ZNANJE /MENADŽMENT /OBRAZOVANJE

OBLIKOVANJE OBRAZOVNE PONUDE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

KROZ PRIMENU KONCEPTA UPRAVLJANJA ZNANJEM

Marko Selaković, StratCom
Dr Željko M. Papić, Tehnički fakultet, Čačak

Rezime: Jedan od ključnih aspekata primene koncepta upravljanja znanjem leži u kreiranju i oblikovanju ponude proizvoda. Specifičnost srednjeg stručnog obrazovanja ogleda se u činjenici da, uprkos postojanju kompeticije slične tržišnoj prilikom upisa učenika, kreiranje adekvatne obrazovne ponude predstavlja apsolutni preduslov konkurentnosti škole. Cilj rada je sagledavanje primene upravljanja znanjem u kreiranju i implementaciji novih obrazovnih profila u srednjim stručnim školama u Republici Srbiji, uz komparaciju upravljanja znanjem u razvoju obrazovne ponude škola sa upravljanjem znanjem u razvoju novih tržišno orijentisanih proizvoda u privredi. Analizirani su koncepti razvoja 7 novih-oglednih obrazovnih profila u 35 srednjih stručnih škola, kroz analizu upisa, anketiranje predmetnih nastavnika, direktora škola i predstavnika privrede. Takođe, analizirane su i promene u upisnoj politici škola i stepen povećanja njihove konkurentnosti i atraktivnosti u periodu 2005-2009. Identifikovano je da je upravljanje znanjem od krucijalnog značaja za adekvatno planiranje upisne politike i oblikovanje obrazovne ponude škola, kao i da škole koje sistemski koriste upravljanje znanjem pokazuju znatno viši nivo adaptabilnosti u odnosu na druge škole. U sklopu zaključaka rada, sagledani su mehanizmi za dalje proširenje primene upravljanja znanjem i predložena primena razvojnih rešenja iz privrede u oblikovanju obrazovne ponude srednjih stručnih škola u Republici Srbiji.
Ključne reči: UPRAVLJANJE ZNANJEM /MENADŽMENT /OBRAZOVANJE

INSЕT PRISTUP UNAPRЕĐIVANJU PROFЕSIONALNOG DЕLOVANJA NASTAVNIKA

ZA PRIMЕNU   IT

Rada Karanac,  Školska uprava u Čačku
Dr Željko M. Papić,  direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku
Dr Radislav Vulović,  docent Tehnički fakultet u Čačku

Rezime: Promene u oblasti nauke i tehnologije, iziskuju modernizaciju obrazovno-vaspitnog sistema. Usvajanje informacionih tehnologija i specifičnost zahteva koje nameću u današnjem društvu, „društvu znanja“, uslovili su potrebu za prilagođavanjem obrazovnog sistema inovacijama, a samim tim i nastavnika, koji preuzimaju nove i odgovorne uloge i zadatke. Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, je proces koji se odnosi na stalno unapređivanje znanja, veština i sposobnosti nastavnika i na razvijanje nastavničkih kompetencija. Potreba za profesionalnim razvojem proizilazi i iz razvoja naučno-tehnoloških dostignuća. Stručno usavršavanje predstavlja najraznovrsniji deo obrazovnog sistema, i poslednjih godina se u kontinuitetu ostvaruje putem različitih organizacionih oblika, u okviru INSЕT -a, koji predstavlja inoviranje stečenih znanja i veština i  unapređivanje prakse.

U radu su na osnovu sadržaja programa stručnog usavršavanja, analizirani akreditovani programi koji su ponuđeni Katalogom programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, od prvog „Pilot“ Kataloga za školsku 2002/2003. god, do Kataloga za školsku 2008/09. godinu. Dat je pregled programa stručnog usavršavanja, koji su bazirani na primeni IT.
Posebna pažnja je posvećena spremnosti nastavnika, da putem uključivanja i osposobljavanja kroz programe stručnog usavršavanja u nastavnom procesu, upotrebljavaju Internet (obrazovni portali, baze podataka, multimedijalne prezentacije).

Preuzmi ceo dokument

UČITELjI U SISTEMU STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Dr Željko M. Papić, Rada Karanac

Stalno stručno usavršavanje, vodi učitelje ka profesionalnom razvoju i na taj način u  današnjem društvu, „društvu znanja“, učitelji preuzimaju nove i odgovorne uloge.

Profesionalni razvoj učitelja, podrazumeva povećanje učiteljeve svesnosti o tome šta, kako i na koji način može da unapredi u vaspitno obrazovnom procesu.

U radu govorimu o sistemu stručnog usavršavanje uz rad, INSENT-u sistema obrazovanja (In-servis Education for Teachers), koji pretstavlja inoviranje stečenih znanja, usavršavanje veština, unapređenje prakse i kontinuiran profesionalni razvoj učitelja. Bavimo se analizom ponuđenih oblika stručnog usavršavanja i dajemo pregled potreba učitelja za permanentnim razvojem.

Preuzmi ceo dokument

ŠKOLSKO RAZVOJNO PLANIRANJE U SLUŽBI INSET-a

Željko M. Papić, Rada Karanac

Rezime: Školsko razvojno planiranje je strateški proces kontinuiranog planiranja u školama i osnova za ostvarivanje neophodnih promena u svim segmentima školskog života. Daje podršku profesionalnom razvoju nastavnika koji se u školama ostvaruje putem različitih organizacionih oblika In – servisa. Kvalitet nastavnika se određuje pomoću profesionalnih kompetencija koje se u Republici Srbiji definišu kroz pojam standarda zanimanja nastavnika. Ključne reči: obrazovanje, INSET razvojno planiranje, standard zanimanja nastavnika, standard učeničkih postignuća, nastavnik, učenik.

Preuzmi ceo dokument 

KARAKTERISTIKE PROFESIONALNOG DELOVANJA

NASTAVNIKA I ODNOS PREMA INOVACIJAMA

Projekat Regionalnog centra za profesionalni razvoj u Čačku

Cilj projekta - analiza stanja u školama; - razvoj akciono-istraživačkog pristupa organizovanom institucionalnom profesionalnom razvoju nastavnika; - povezivanje nastavnika, saradnica i RCČ, promovisanje aktivnosti i potencijala RCČ u usmeravanju i podsticanju inoviranja nastavnog procesa i profesionalnog razvoja nastavnika.
Preuzmi ceo dokument

facebook banner

Broj pregleda
1109368