ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

OBLIKOVANJE OBRAZOVNE PONUDE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

KROZ PRIMENU KONCEPTA UPRAVLJANJA ZNANJEM

Marko Selaković, StratCom
Dr Željko M. Papić, Tehnički fakultet, Čačak

Rezime: Jedan od ključnih aspekata primene koncepta upravljanja znanjem leži u kreiranju i oblikovanju ponude proizvoda. Specifičnost srednjeg stručnog obrazovanja ogleda se u činjenici da, uprkos postojanju kompeticije slične tržišnoj prilikom upisa učenika, kreiranje adekvatne obrazovne ponude predstavlja apsolutni preduslov konkurentnosti škole. Cilj rada je sagledavanje primene upravljanja znanjem u kreiranju i implementaciji novih obrazovnih profila u srednjim stručnim školama u Republici Srbiji, uz komparaciju upravljanja znanjem u razvoju obrazovne ponude škola sa upravljanjem znanjem u razvoju novih tržišno orijentisanih proizvoda u privredi. Analizirani su koncepti razvoja 7 novih-oglednih obrazovnih profila u 35 srednjih stručnih škola, kroz analizu upisa, anketiranje predmetnih nastavnika, direktora škola i predstavnika privrede. Takođe, analizirane su i promene u upisnoj politici škola i stepen povećanja njihove konkurentnosti i atraktivnosti u periodu 2005-2009. Identifikovano je da je upravljanje znanjem od krucijalnog značaja za adekvatno planiranje upisne politike i oblikovanje obrazovne ponude škola, kao i da škole koje sistemski koriste upravljanje znanjem pokazuju znatno viši nivo adaptabilnosti u odnosu na druge škole. U sklopu zaključaka rada, sagledani su mehanizmi za dalje proširenje primene upravljanja znanjem i predložena primena razvojnih rešenja iz privrede u oblikovanju obrazovne ponude srednjih stručnih škola u Republici Srbiji.
Ključne reči: UPRAVLJANJE ZNANJEM /MENADŽMENT /OBRAZOVANJE

INSЕT PRISTUP UNAPRЕĐIVANJU PROFЕSIONALNOG DЕLOVANJA NASTAVNIKA

ZA PRIMЕNU   IT

Rada Karanac,  Školska uprava u Čačku
Dr Željko M. Papić,  direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku
Dr Radislav Vulović,  docent Tehnički fakultet u Čačku

Rezime: Promene u oblasti nauke i tehnologije, iziskuju modernizaciju obrazovno-vaspitnog sistema. Usvajanje informacionih tehnologija i specifičnost zahteva koje nameću u današnjem društvu, „društvu znanja“, uslovili su potrebu za prilagođavanjem obrazovnog sistema inovacijama, a samim tim i nastavnika, koji preuzimaju nove i odgovorne uloge i zadatke. Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, je proces koji se odnosi na stalno unapređivanje znanja, veština i sposobnosti nastavnika i na razvijanje nastavničkih kompetencija. Potreba za profesionalnim razvojem proizilazi i iz razvoja naučno-tehnoloških dostignuća. Stručno usavršavanje predstavlja najraznovrsniji deo obrazovnog sistema, i poslednjih godina se u kontinuitetu ostvaruje putem različitih organizacionih oblika, u okviru INSЕT -a, koji predstavlja inoviranje stečenih znanja i veština i  unapređivanje prakse.

U radu su na osnovu sadržaja programa stručnog usavršavanja, analizirani akreditovani programi koji su ponuđeni Katalogom programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, od prvog „Pilot“ Kataloga za školsku 2002/2003. god, do Kataloga za školsku 2008/09. godinu. Dat je pregled programa stručnog usavršavanja, koji su bazirani na primeni IT.
Posebna pažnja je posvećena spremnosti nastavnika, da putem uključivanja i osposobljavanja kroz programe stručnog usavršavanja u nastavnom procesu, upotrebljavaju Internet (obrazovni portali, baze podataka, multimedijalne prezentacije).

Preuzmi ceo dokument

UČITELjI U SISTEMU STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Dr Željko M. Papić, Rada Karanac

Stalno stručno usavršavanje, vodi učitelje ka profesionalnom razvoju i na taj način u  današnjem društvu, „društvu znanja“, učitelji preuzimaju nove i odgovorne uloge.

Profesionalni razvoj učitelja, podrazumeva povećanje učiteljeve svesnosti o tome šta, kako i na koji način može da unapredi u vaspitno obrazovnom procesu.

U radu govorimu o sistemu stručnog usavršavanje uz rad, INSENT-u sistema obrazovanja (In-servis Education for Teachers), koji pretstavlja inoviranje stečenih znanja, usavršavanje veština, unapređenje prakse i kontinuiran profesionalni razvoj učitelja. Bavimo se analizom ponuđenih oblika stručnog usavršavanja i dajemo pregled potreba učitelja za permanentnim razvojem.

Preuzmi ceo dokument

ŠKOLSKO RAZVOJNO PLANIRANJE U SLUŽBI INSET-a

Željko M. Papić, Rada Karanac

Rezime: Školsko razvojno planiranje je strateški proces kontinuiranog planiranja u školama i osnova za ostvarivanje neophodnih promena u svim segmentima školskog života. Daje podršku profesionalnom razvoju nastavnika koji se u školama ostvaruje putem različitih organizacionih oblika In – servisa. Kvalitet nastavnika se određuje pomoću profesionalnih kompetencija koje se u Republici Srbiji definišu kroz pojam standarda zanimanja nastavnika. Ključne reči: obrazovanje, INSET razvojno planiranje, standard zanimanja nastavnika, standard učeničkih postignuća, nastavnik, učenik.

Preuzmi ceo dokument 

KARAKTERISTIKE PROFESIONALNOG DELOVANJA

NASTAVNIKA I ODNOS PREMA INOVACIJAMA

Projekat Regionalnog centra za profesionalni razvoj u Čačku

Cilj projekta - analiza stanja u školama; - razvoj akciono-istraživačkog pristupa organizovanom institucionalnom profesionalnom razvoju nastavnika; - povezivanje nastavnika, saradnica i RCČ, promovisanje aktivnosti i potencijala RCČ u usmeravanju i podsticanju inoviranja nastavnog procesa i profesionalnog razvoja nastavnika.
Preuzmi ceo dokument

online

facebook banner

Broj pregleda
2098593